شکرک زدن عسل

شکرک زدن، نشانه تقلبی بودن عسل !!!

/32-shekarag-html

اغلب تصور می شود که عسل شکرک زده (کریستالیزه) و یا رس کرده از مرغوبیت  خوبی برخوردار نیست و شاید تقلبی باشد. این تصور صحیح نیست و شکرک عسل  بستگی به مواد تشکیل دهنده آن و شرایط انبار یا ذخیره شدن آن دارد. عسل یک  محلول قندی بیش از حد اشباع می باشد و چون مقدار قند آن بیش از آن است که  بتواند در محلول باقی بماند، پس از مدتی شروع به شکرک زدن می کند. و این در  حالی است که هنوز بسیاری از مصرف کنندگان فکر می کنند که عسل شکرک زده،  فاسد شده و یا با افزودن شکر به آن تقلبی صورت گرفته است.