0
0
عسل ممتاز قیمت : 140,000 تومان قیمت برای شما: 112,000 تومان
خام ، صاف ، موم دار
عسل اسطوخدوس قیمت : 144,000 تومان قیمت برای شما: 115,200 تومان
خام ، صاف ، موم دار
عسل گشنیز قیمت : 140,000 تومان قیمت برای شما: 112,000 تومان
خام ، صاف ، موم دار
عسل کنار قیمت : 160,000 تومان قیمت برای شما: 128,000 تومان
خام ، صاف ، موم دار
عسل خارشتر قیمت : 140,000 تومان قیمت برای شما: 112,000 تومان
خام ، صاف ، موم دار
عسل گون قیمت : 140,000 تومان قیمت برای شما: 112,000 تومان
خام ، صاف ، موم دار
عسل چندگیاه قیمت : 160,000 تومان قیمت برای شما: 128,000 تومان
خام ، صاف ، موم دار
عسل بهارنارنج قیمت : 134,000 تومان قیمت برای شما: 107,200 تومان
خام ، صاف ، موم دار